Akreditasyon Komisyonları

Akreditasyon Komisyon Görev Tanımları ve Üyeleri

Komisyonlar

GÖREV TANIMLARI

Komisyon Üyeleri

 

 

 

 

 

Bölüm

Akreditasyon

Komisyonu

(BAK

1) MÜDEK Bölüm Özdeğerlendirme Raporu ve gerekli durumlarda Ara Rapor'unun hazırlanması

Prof.Dr.Halil Barış ÖZEL(Başkan)

Prof.Dr.Azize Toper KAYGIN

Prof.Dr.Ali DURKAYA

Prof.Dr.Barbaros YAMAN

Doç.Dr.Ayhan ATEŞOĞLU

Doç.Dr.Tuğrul VAROL

Doç.Dr. Birsen DURKAYA

Dr. Öğr. Üyesi Ersin GÜNGÖR

2) İhtiyaç duyulan Akreditasyon Destek Komisyonlarının (ADK) belirlenmesi ve Bölüm Kurulu'na teklif edilmesi

3) ADK’ların akreditasyon süreci doğrultusunda yönlendirmesi, çalışmaların koordinasyonunun sağlanması

4) ADK’lardan raporların dönemsel olarak alınması, akreditasyon ve sürekli iyileştirme kapsamında değerlendirmesi ve arşivlenmesi

5) MÜDEK tarafından yapılacak Bölüm inceleme ve değerlendirme ziyaretinin organize edilmesi

6) Akreditasyon değerlendirmelerinde ihtiyaç duyulan doküman ve malzemelerin koordineli olarak hazırlanmasının sağlanması

7) Akreditasyon çalışmalarında yeni bilgi toplama ihtiyaçlarının belirlenmesi

8) Akreditasyon çalışmaların izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ölçme ve

Değerlendirme

Komisyonu

(ÖDK)

 

1) Bölüm faaliyetlerine ilişkin ölçme, değerlendirme ve öz değerlendirmeler kapsamında inceleme, anket ve benzeri yöntemler geliştirerek uygulanması

Doç.Dr. Birsen DURKAYA

(Başkan)

 

Prof.Dr.İsmet DAŞDEMİR

 

Dr. Öğr. ÜyesiGökçe GENÇAY

 

Dr.Öğr.ÜyesiErsin GÜNGÖR

 

Arş.Gör. Esra PULAT

2) Öğrenci ders değerlendirme anketlerinin yapılması ve değerlendirilmesi, lisans müfredatında yer alan derslerin program çıktılarına olan katkı oranlarının belirlenmesi, izlenmesi, raporlanması ve ayrıca hazırlanan raporların her dönem sonunda Eğitim-Öğretim İzleme ve Geliştirme Komisyonu'na (EGK) ve Bölüm Akreditasyon Komisyonu'na (BAK) sunulması

3) Mezunlarla İlişkileri Geliştirme Komisyonu'na (MİG) mezun anketi sorularının oluşturulmasında destek verilmesi

4) Öğrenci ders değerlendirme anketi, mezun anketi vb çalışmaların sanal (internet, web, AKSİS vb) ortamda yapılabilmesi için ilgili anket sorularının İnternet (Web) Sayfası Düzenleme Komisyonu'na (ISDK) gönderilmesi

5) Anketlerin güncellenmesi konusunda çalışma yapılması

6) İstatistiklerin dönemsel olarak belirlenmesi ve raporlanması

7) Lisans öğrencilerinin üniversite giriş sınavı derecelerinin izlenmesi ve ilgili komisyonlarla paylaşılması

8) Lisansüstü eğitime yönelen öğrencilerin ALES, KPSS, YDS vb derecelerinin izlenmesi

9) Bölüm ders ve uygulamalarının ölçme ve değerlendirmesinde uygulanan düzenlerin izlenmesi, daha iyi sınav ve ölçme değerlendirme araçlarının geliştirilmesine yönelik önerilerin geliştirilmesi ve program çıktılarına katkı oranlarının ölçülmesi

10) Komisyon tarafından yapılan çalışmaların ve önerilerin raporlanarak dönemsel olarak Bölüm Akreditasyon Komisyonu'na (BAK) sunulması

 

 

 

 

 

 

Eğitim-Öğretim İzleme ve Geliştirme Komisyonu (EGK)

 

1)            Derslerin MÜDEK ölçütlerine göre değerlendirilmesi

Doç. Dr.Tuğrul VAROL (Başkan)

 

Prof. Dr. H. Barış ÖZEL

 

Doç. Dr.Birsen DURKAYA

 

Doç. Dr.Zafer KAYA

 

Dr. Öğr. ÜyesiH. Batuhan GÜNŞEN

 

 

2)            Öğretim kadrosu, akademik ve idari yük özetinin oluşturulması

3)            Yatay ve dikey geçişlerine ait bilgilerin belirlenmesi, çift anadal, yatay ve dikey geçiş başvurularının değerlendirilmesi

4)            Öğrenci bilgi sisteminin (öğrenci otomasyonu vb)  değerlendirilerek önerilerin rapor edilmesi

5)            Eğitim-Öğretim yılı sonunda öğrenci toplantılarının yapılması ve iyileştirme önerilerin alınması

6)            Öğrenci - danışman iletişim sürecine göre danışmanlık sisteminde yapılacak olan iyileştirme önerilerinin iç paydaş döngüsüne yansıtılması

7)            MÜDEK’in öngördüğü ana tasarım deneyimi ile ilişkili uygulamaların izlenmesi ve geliştirme önerilerinin yapılması

8)            Kurumsal misyon, vizyon ve politikalar doğrultusunda eğitim amaçlarının güncellenmesi ve duyurulması konusunda öneriler yapılması

9)            Sınıf temsilcileri ile toplantı yapılarak eğitim amaçlarının ve program çıktılarının güncellenmesi

10)          Eğitim-öğretimle ilgili ölçme değerlendirme sonuç raporlarının incelenerek, Bölüm Akreditasyon Komisyonu (BAK) ve Bölüm Akademik Kurulu'nun bilgilendirilmesi

11)          MÜDEK program çıktılarına göre bölüm program çıktılarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi

12)          Eğitim-öğretim ile ilgili anketlerin güncellenmesi konusunda önerilerin geliştirilmesi

13)          Müfredatın (eğitim planının) güncellenme ihtiyacının belirlenmesi

14)          Saptanan iyileştirme alanlarının fakülte yönetmelik ve yönergelerine yansıtılması için gerekli değişiklik önerilerinin hazırlanması ve ilgili kurullara teklifi

15)          Öğrencilere ek beceri kazandıracak sertifika programlarının incelenmesi ve raporlanması

16)          Komisyon tarafından yapılan çalışmaların ve önerilerin raporlanarak dönemsel olarak Bölüm Akreditasyon Komisyonu'na (BAK) sunulması

 

 

 

 

 

Bilimsel-

Teknik Gezi,

Staj ve Bitirme Ödevi Komisyonu

(BSBK)

 

1) Yurtiçi ve yurtdışından (Uluslararası İlişkileri Geliştirme Komisyonu (UİGK)'ndan dönemsel olarak teklif edilecek uluslararası staj olanakları), kamu ve özel sektördeki staj yapılabilecek yerlerin ve alanların değerlendirilmesi, belirlenmesi ve geliştirilmesi

Prof. Dr. Ali DURKAYA (Başkan)

 

Prof. Dr. Erdoğan ATMIŞ

 

 Doç. Dr. Birsen DURKAYA

 

Dr. Öğr. Üyesi H. Batuhan GÜNŞEN

 

Dr. Öğr. Üyesi Gökçe GENÇAY

 

Arş. Gör. Tuna EMİR

2) B.Ü. Orman Fakültesi Uygulamalı Çalışma ve Staj Yönergesi uyarınca öğrencilerin yapmaları gereken iki dönemlik staja ilişkin defterlerin incelenmesi ve raporlanması

3) Yapılan stajların staj defteri dışı araçlarla izlenmesi ve değerlendirilmesiyle ilgili mekanizmaların geliştirilmesi ve uygulanması

4) Bitirme ödevlerinin MÜDEK ana tasarım deneyimi özelliğini taşıyacak yapıda olmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi

5) Bitirme ödevlerinin İstanbul Üniversitesi Lisans Programları Bitirme Ödevi Hazırlama Yönergesi'ne göre yürütülmesinin sağlanması

6) Bilimsel ve teknik gezi çalışmalarının program çıktılarına ve program eğitim amaçlarına uygun ve katkı sağlayacak şekilde yapılmasının sağlanması

7) Bilimsel ve teknik gezi çalışmalarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önerilerin yapılması

8) Bilimsel ve teknik gezilerde öğretim elemanı ve üyesi görevlendirmelerinin yapılması için önerilerde bulunulması

9) Komisyon tarafından yapılan çalışmaların ve önerilerin raporlanarak dönemsel olarak Bölüm Akreditasyon Komisyonu'na (BAK) sunulması

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezunlarla İlişkileri Geliştirme Komisyonu (MİGK)

 

1) Mezun Danışma Kurulu’nun (MDK) oluşturulması ve güncellenmesi

Prof. Dr. Azize Toper KAYGIN (Başkan)

 

Dr. Öğr. Üyesi N. Kaan ÖZKAZANÇ

 

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ŞENSOY

 

Arş. Gör. Dr. Sinan KAPTAN

 

2) Mezun Danışma Kurulu toplantılarının yılda bir kez yapılması, toplantılarda alınan kararların raporlanması

3) Mezunlarda istenen özelliklerin belirlenmesi ve Eğitim-Öğretim İzleme ve Geliştirme Komisyonu (EGK) ile paylaşılması

4) Dış paydaş olarak mezunların, meslek odası ve örgütlerin, Belediyelerin, OGM, ÇEM, Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün katkı ve görüşlerinin alınması

5) Lisans program eğitim amaçlarının kanıtlanmasına yönelik mezun anketlerinin düzenlenmesi, yapılması, elde edilen sonuçların değerlendirilerek dönemsel (3 ve 5 yıllık) olarak raporlanması, ilgili anket sorularının Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu (ÖDK) ile birlikte belirlenmesi ve ayrıca ilgili anketlerin web sayfasından yapılmasının sağlanması

6) Mezun anketi sonuçlarının değerlendirilmesi, mezun anketi değerlendirme sonuçlarının eğitim amaçlarının güncellenmesi çalışmalarında kullanılmak üzere Eğitim-Öğretim İzleme ve Geliştirme Komisyonu (EGK) ve Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu'na (ÖDK) sunulması

7) Farklı derslerde gerçekleştirilen seminer organizasyonlarının dönemlik programlarda yer alarak kurumsallaştırılmasının sağlanması

8) Mezunlarla birlikte çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemek (mezunlar günü, panel, çalıştay, yemek vb.) ve Bölüm Akreditasyon Komisyonuna sunulmak üzere gerçekleştirilen etkinliklerin belgelenmesi ve kayıt altına alınması

9) Mezunlara ilişkin gerekli bilgilerin sağlanması ve bu bilgilerin mezun bilgi sisteminin kurulması ve veri tabanına aktarılması için Internet (Web) Sayfası Düzenleme Komisyonu'na (ISDK) gönderilmesi

10) Mezun profilinin çıkarılması, dönemsel olarak bu profilin güncellenmesi

11) Meslek odaları ve meslek örgütleri ile iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesi ve toplantılar düzenlenmesi

12) Komisyon tarafından yapılan çalışmaların ve önerilerin raporlanarak dönemsel olarak Bölüm Akreditasyon Komisyonu'na (BAK) sunulması

 

 

 

 

Altyapı

Geliştirme Komisyonu (AGK)

 

1) Eğitim-öğretim altyapısına ilişkin (araç, gereç, laboratuvar ve derslik gibi) ihtiyaçların belirlenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Ersin GÜNGÖR  (Başkan)

 

Prof. Dr. Erol KIRDAR

 

Dr. Öğr. Üyesi Yafes YILDIZ

 

Doç. Dr. Ayhan ATEŞOĞLU

 

Dr. Öğr. Üyesi Şahin PALTA

 

 

 

2) Bölüm altyapı koşullarının belirlenmesi (envanterin oluşturulması)

3) MÜDEK ölçütlerine uygun olarak altyapının iyileştirilmesine yönelik öneriler içeren raporların hazırlanması

4) Kütüphane olanaklarının, bilişim sistemlerinin geliştirilmesiyle kullanımının arttırılması

5) Laboratuvarlarda gerekli çalışma emniyeti ve güvenlik sistemlerinin tespit edilmesi ve iyileştirme önerilerinin oluşturulması

6) Atıkların tanımlanması ve sınıflandırılması, atık yönetimi alt yapısının oluşturulması

7) Fakülte Bahçesinin eğitim-öğretim amaçlarına göre eksikliklerinin tespit edilmesi

8) Altyapıyla ilgili Uluslararası İlişkiler Komisyonu'ndan (UİGK) ve diğer komisyonlardan gelen önerilerin hayata geçirilmesine yönelik girişimlerin yapılması

9) Komisyon tarafından yapılan çalışmaların ve önerilerin raporlanarak dönemsel olarak Bölüm Akreditasyon Komisyonu'na (BAK) sunulması

 

 

Web Sayfası

Düzenleme

Komisyonu (WDK)

 

1) Bölüm web sayfasının kullanımının etkinliğinin izlenmesi, güncelleme önerilerinin geliştirilmesi ve web sayfasının sürekli olarak güncellenmesi

Doç. Dr. Ayhan ATEŞOĞLU(Başkan)

 

Prof. Dr. Metin TUNAY 


Arş. Gör. Esra PULAT


 Arş. Gör.Tuna EMİR

 

2) Akademik faaliyetlerin web sayfasında izlenmesi ve değerlendirmesi için gerekli alt yapının oluşturulması

3) Öğrenci ders değerlendirme ve mezun anketlerinin sanal (internet, web, UBYS vb) ortamda yapılması ve değerlendirilmesi hususunda çalışmaların yapılması

4) Mezun bilgi sisteminin kurulması (web tabanlı mezun bilgi bankası)

5) Komisyon tarafından yapılan çalışmaların ve önerilerin raporlanarak dönemsel olarak Bölüm Akreditasyon Komisyonu'na (BAK) sunulması

 

 

 

 

 

Ulusal ve Uluslararası

İlişkileri

Geliştirme

Komisyonu (UUİGK)

 

1) Bölüm yabancı dil öğretim hedeflerinin belirlenmesi, yabancı dil konusunda öğretim üyelerinin koordinasyonu, izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması

Prof. Dr. Barbaros YAMAN (Başkan)

 

Prof. Dr. Halil Barış ÖZEL

 

Dr. Öğr. Üyesi Mertol ERTUĞRUL

 

2) Bölüm lisans ve lisansüstü eğitiminde (ders, uygulama vb) yabancı dil öğretimi, kullanımı ve uygulamalarını geliştirici öneriler (ders, kurs, sempozyum, konferans, çalıştay vb) yapılması ve bu faaliyetlerin geleneksel olarak düzenlenmesi için gerekli hazırlıkların yapılması, yapılan çalışmaların izlenerek dönemsel (6 ay) olarak raporlanması

3) Bölüm mekanlarının yabancı öğrencilerin kullanımına hizmet edebilecek şekilde düzenlenmesi (tabela, yönlendirme işaretleri vb.) için Altyapı İyileştirme Komisyonu (AİK)'na öneriler sunulması ve gelişmelerin raporlanması

4) Bölüm, Erasmus, Farabi, Mevlana, FAO, IUCN, IAESTE, EFI, IUFRO, Silva vb. çalışma anlaşmalarının geliştirilmesi, öneriler sunulması ve gelişmelerin raporlanması

5) Bölüm Web Sayfası Düzenleme Komisyonu (WDK) ile işbirliği içerisinde Bölüm Web sayfasına uluslararası format kazandırılmasına destek olunması, öneriler geliştirilmesi ve gelişiminin raporlanması

6) Öğrenci hareketliliğini sağlayacak program (Erasmus, Farabi, Mevlana, IAESTE gibi) uygulamalarının izlenmesi (en az son beş yıl) ve değerlendirilmesi

7) Uluslararası staj yapılabilecek yerlerin dönemsel olarak belirlenerek Bilimsel ve Teknik Gezi, Staj ve Bitirme Ödevi Komisyonu (BSBK)'na gönderilmesi

8) Bölüm öğrencileri için oryantasyon programı hazırlanması,  uygulanması, öneriler geliştirilmesi için dış paydaşlarla ilişkiye geçilmesi ve program gelişiminin değerlendirilmesi

9) Komisyon tarafından yapılan çalışmaların ve önerilerin raporlanarak dönemsel olarak Bölüm Akreditasyon Komisyonu'na (BAK) sunulması