Orman Mühendisliği Bölümü Program Çıktıları

Program Çıktıları

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAM ÇIKTILARI

PÇ1. Matematik, fen bilimleri ve orman mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri orman mühendisliği problemlerini çözmede kullanabilme becerisi. (3)

PÇ2. Karmaşık orman mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. (7)

PÇ3. Karmaşık orman ekosistemini ve süreçlerini gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde katılımcı yaklaşımla modern tasarlama yöntemlerini uygulama ve denetleme becerisi (4, 11)

PÇ4. Orman mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma, analitik düşünme, bilgiye erişebilme, kendini sürekli yenileme ve yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilinci.

PÇ5. Orman mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama yeteneği. (6)

PÇ6. Orman ekosistemini ve sürekli değişen koşullara adaptasyon yeteneğini tanıyabilme, ekonomik, ekolojik ve sosyal fonksiyonlarını belirleyebilme, sürdürülebilirlik ilkesinde faydalanmanın planlaması ve çok amaçlı yönetebilme. (2, 4, 5, 11)

PÇ7. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. (1)

PÇ8. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve yönetme becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor hazırlama ve sunma becerisi.

PÇ9. Toplumsal, çevresel ve mesleki etik bilinci (9)

PÇ10. Proje yönetimi ve risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında bilgi (5, 6, 7)

PÇ11. Orman mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağa özgü sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak; problemlerin ve çözümlerin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. (8)

 

Not: Parantez içindeki rakamlar MÜDEK kapsamında belirlenen program çıktılarının Bologna kapsamında hazırlanan program çıktı karşılıklarını ifade etmektedir.