Tanıtım Broşürü

 


BARTIN ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMI

 

 

 

ANABİLİM DALI BAŞKANI

Prof. Dr. Nedim SARAÇOĞLU

 

Telefon: (378) 223 5141/5151

Faks: (378) 223 5062

 

E-posta:ormansekreterya@bartin.edu.tr

www.bof.bartin.edu.tr

AMAÇ

Orman Mühendisliği Anabilim Dalı olarak amacımız, ulusal ve uluslararası nitelikte çağdaş bir eğitim ve öğretim sürdürmek, orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini sağlayan, olayları çok boyutlu olarak düşünüp yorumlayan, bilimsel etik değerleri yüksek, toplumsal sorumluluk taşıyan özgün bireyler yetiştirmek ve bilimsel araştırmaları geliştirmek suretiyle evrensel bilime ve uygulamaya katkı sağlamaktır.

 

HEDEF

Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora Programının hedefi; Orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi konusunda bilgili ve fikir üretebilen, program amaçları doğrultusunda uzmanlık alanıyla ilgili konularda kapsamlı bilgilere sahip olan, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini, bilişim ve iletişim teknolojilerini çalıştığı alanda uygulayabilen, bilimsel araştırma yapabilme, veri toplayabilme, analiz edebilme, model kurabilme ve yorumlayabilme yeteneğini olan, ulusal ve uluslararası alanda orman ve çevre sorunlarını tanımlayabilen, iletişim kurabilen ve çözüm üretebilen, sorgulayan, araştıran, kendini geliştiren, analitik düşünen ve tasarım yapabilen, uzmanlık alanı ile ilgili sorunları tanımlayabilen, alternatif çözüm önerileri, yöntem/teori geliştirebilen, stratejik kararlar verebilen, yorumlayabilen, sunum-yayın yapabilen ve tartışabilen, teknolojik, sosyal veya kültürel gelişmeleri izleyebilen, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunan, toplumla iletişim kuran ve toplumsal bilinç oluşturma yeteneğine sahip, ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliği yapabilen, gerektiğinde bağımsız davranan ve önderlik yapabilen, toplumsal, çevresel, bilimsel, kültürel ve mesleki etik değerlere sahip Orman Yüksek Mühendisleri, bilim uzmanları ve Doktorantlar yetiştirmektir.

MEZUNİYET KOŞULLARI

·     Orman yüksek mühendisi unvanı ve yüksek lisans derecesi alabilmek/programı tamamlamak için ders döneminde her yarıyıl sonunda ve genellikle dönemin hemen bitişini müteakip dönem sonu sınavları vardır. Yüksek lisans öğrencileri en az 2 yarıyıl ders dönemi geçirdikten sonra uzmanlık alanı ve çalışma konusu doğrultusunda en fazla 4 yarıyıl sürecek olan bir yüksek lisans tezi hazırlamaları ve tezin bitiminde en az üç öğretim üyesinden oluşan bir jüri tarafından yapılan tez savunma sınavından başarılı olmaları gerekmektedir.

·     Orman Mühendisliği alanında bilim doktoru unvanı ve doktora derecesi alabilmek ve programı tamamlamak için ders döneminde her yarıyıl sonunda ve genellikle dönemin hemen bitişini müteakip, dönem sonu sınavları vardır. Doktora öğrencileri en az 2 yarıyıl ders dönemi geçirdikten sonra uzmanlık alanı ve çalışma konusu doğrultusunda 6 yarıyıl sürecek olan bir doktora tezi hazırlamaları ve tezin bitiminde beş öğretim üyesinden oluşan bir jüri tarafından yapılan tez savunma sınavından başarılı olmaları gerekmektedir.

AKADEMİK KADRO VE DERSLER

2017 yılı itibariyle Orman Mühendisliği Bölümünde 8 Profesör, 5 Doçent, 9 Yardımcı Doçent, 4 Araştırma Görevlisi ve 1 Öğretim Görevlisinden oluşan 27 öğretim elemanı mevcut olup, deneyimli ve birikimli akademik kadrosuyla lisansüstü düzeyde çağdaş ormancılık eğitimi verilmektedir. Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında 240 AKTS ve Doktora Programında 39 ders açılmaktadır.

ULUSLARARASI AKADEMİK İŞBİRLİKLERİ

·   George-Agust University Göttingen

·   Albert Ludwig University Freiburg

·   University of Life Science (BOKU)-Vienn

·    Technise Universität Berlin

·   University of Zagreb

 

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

BİLİM DALLARI

Orman Mühendisliği Anabilim Dalında aşağıda sıralanan 11 bilim dalı mevcuttur:

·        Orman Botaniği

  • Orman Amenajmanı

  • Ormancılık Ekonomisi

  • Silvikültür

  • Orman Entomolojisi ve Koruma

  • Orman İnşaatı ve Transportu

  • Ölçme Bilgisi ve Kadastro

  • Ormancılık Politikası

  • Ormancılık Hukuku

  • Toprak İlmi ve Orman Ekolojisi

  • Havza Amenajmanı.

ARAŞTIRMA LABORATUARLARI

·      Tohum Teknolojisi ve Silvikültür Laboratuvarı

·      Botanik Laboratuvarı

·      Entomoloji Laboratuvarı

·      Toprak İlmi ve Ekoloji Laboratuvarı

·      Orman Amenajmanı Laboratuvarı

·      Havza Amenajmanı Laboratuvarı

·      Ölçme Bilgisi Laboratuvarı

ÖĞRENCİ SAYISI

2017 yılı itibariyle Orman Mühendisliği Bölümünde  toplam 180 öğrenci eğitim-öğretim görmektedir. Ayrıca BÜ Fen Bilimleri Enstitüsünün Lisansüstü eğitim ve öğretim programı çerçevesinde bölümümüzde Yüksek Lisans (Tezli, Tezsiz) ve Doktora eğitimi de verilmektedir. 2017 yılı itibariyle Orman Mühendisliği (Tezli+Tezsiz) programından 139 Orman Yüksek Mühendisi ve 23 Doktorant (Bilim Uzamanı) mezun edilmiĢtir. Halen Tezli Yüksek Lisans Programında 133, Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programında 27 ve Doktora Programında 11 öğrenci olmak üzere, toplam 171 öğrenci lisansüstü eğitim-öğretim görmektedir.

 

 

 


ARAŞTIRMA PROJELERİNDEN ÖRNEKLER

TÜBİTAK PROJELERİ

BAP PROJELERİ

(2017’de devam eden)

Batı Karadeniz Bölgesi Sahilçamı (Pinus pinaster Aiton.) Ağaçlandırmalarında Teknik ve Ekonomik Değerlendirmeler (TOVAG) (Prof. Dr. Korhan TUNÇTANER)

Orman Kaynaklarının Bütünleşik İşlevsel Yönetim Planlaması (TOVAG) (Prof. Dr. İsmet DAŞDEMİR)

Batı Karadeniz’deki Tarihi Evlerde Ağaç Malzemede Zarar Yapan Etmenlerin Belirlenerek, Bu Evlerin Korunma ve Süreklilik Olanaklarının Araştırılması (TOVAG) (Prof. Dr. Azize TOPER KAYGIN)

Orman Yollarının Üstyapı Kalınlığının ve Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi (TOGTAG) (Prof. Dr. Metin TUNAY)

Bazı Salep Türlerinin Bulundukları Yetişme Ortamına Ait Mantar Florası (TOVAG) (Doç. Dr. Ömer KARA)

Bartın İlinde Yaban Hayatı Kaynaklarını Korumanın ve Avlanma Hizmetinin Ekonomik Değerinin Belirlenmesi (TOVAG) (Yrd. Doç. Dr. Güven KAYA)

 

 

BAP PROJELERİ

(2017’de devam eden)

Istranca Meşesinin (Quercus hartwissiana Steven) Bazı Tohum Özellikleri ve Tohum Veriminin Belirlenmesi (Doç. Dr. Halil Barış ÖZEL)

Küresel Ormancılık Envanteri Projesi Kapsamında Collect Earth Yazılımı Kullanılarak Konya Kapalı Havzasının Değerlendirilmesi (Doç. Dr. Ayhan ATEŞOĞLU )

Yükseltinin Arbusküler Mikorizal Fungusların Spor Yoğunluğuna Etkilerinin Araştırılması (Yrd. Doç. Dr. Şahin PALTA)

 

 

 

 

 

 

 

Bartın İlinde Odun Dışı Orman Ürünlerinin Sosyoekonomik Analizi (Prof. Dr. İsmet DAŞDEMİR)

Kök Anatomisi İle Erozyon Miktarının Belirlenmesi: Adana-Kozan Zamantı Irmağı Havzası Işıkkaya-Köprücük Bölümü (Prof. Dr. Barbaros YAMAN)

Çam Kese Böceği Türlerinde Abdomen Pul Morfolojisi İle Yumurta Koçanı Biyolojik Ve Ekolojik Özelliklerinin İncelenmesi (Prof. Dr. Azize TOPER KAYGIN

Tabiat Parklarının Korunan Alan Statülerinin Değerlendirilmesi: Batı Karadeniz Örneği (Prof. Dr. Erdoğan ATMİŞ)

Yozgat-Akmaden Orman İşletme Müdürlüğündeki Sarıçam ormanlarında (Pinus sylvestris L.) Ormanlarında Meşcere Kuruluşları ve Doğal Gençleştirme Başarısını Etkileyen Faktörler (Doç. Dr. Halil Barış ÖZEL)

 

BAP PROJELERİ

(2017’de devam eden)

Bala ve Elmadağ Yöresi Karaçam (Pinus nigra) Ormanlarında Zarar Yapan Diprion pini (L.) Üzerine Araştırmalar (Yrd. Doç. Dr. Yafes YILDIZ)

Ormansızlaşmanın Küresel İklim Değişikliğine Etkilerinin Hukuksal Boyutlarının İncelenmesi (Yrd. Doç. Dr. Gökçe GENÇAY)